CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

HR สัญจร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

.4 กูรูติดปีกคน HR เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC

 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปี 2558 เราจะเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน หรือ AEC  เมื่อวันนี้บ้านของเราจะขยายรั้วกว้างออกไป จากเดิมที่เรามีสมาชิกในบ้าน 60 ล้านคน แต่ในอีก 2 ปีข้างหน้าจะกลายเป็น 600 ล้านคน เราจะไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนสินค้า ความรู้ ทรัพยากร รวมไปถึงแรงงานกันได้อย่างเสรี แน่นอนว่าโอกาสที่จะให้เราได้แสวงหามีมากขึ้นแต่การแข่งขันก็ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน แต่ละองค์กรจึงต้องเร่งหากลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมติดอาวุธก่อนที่จะเข้าสมรภูมิ AEC นี้
 
 
นางสาริสา รวยเดชศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนเฟอร์เรนซ์ แอนด์ เซมินาร์ โปรเฟสซัลนัล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมสัมมนาระดับประเทศ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านบุคคลที่นับได้ว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัท เมื่อเร็วๆนี้ จึงได้จัดงานสัมมนา “รวมพลคน HR เตรียมความพร้อมก่อนบุก AEC” ซึ่งภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ดร.เสรี วงศ์มณฑา ศร.ดร.จีระ หงส์ลดารมณ์ ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร และ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่งทั้ง 4 ท่านต่างงัดกลยุทธ์มาให้ความรู้เหล่าคนทำงานในสายงาน HR กันอย่างเต็มอิ่ม “เราเชื่อว่างานด้านบุคคลเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรควรให้ความสำคัญเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในเวที AEC ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีย่อมสร้างความได้เปรียบและโอกาสที่มากกว่า” นางสาริสากล่าว
 
การสัมมนาเริ่มด้วยการบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์งานบุคคล เปิดโอกาสสู่ประชาคมเศรษฐกิจ AEC” โดย รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา นักวิชาการและนักวิทยุโทรทัศน์ชื่อดัง ซึ่ง ดร.เสรี แนะว่า “สิ่งที่ HR ต้องให้ความสำคัญคือ การมองว่าพนักงานเป็นมนุษย์ที่มี 2 ชีวิต คือต้องเข้าใจว่าพนักงานมีทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เมื่อ HR เข้าใจในดุลยภาพของชีวิตจะบริหารงานบุคคลที่มีความหลากหลายได้อย่างลงตัว” ทั้งนี้ รศ.ดร.เสรี ยังกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่ HR ควรใส่ใจคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการจัดอบรมในองค์กรเน้นเรื่องภาษาและวัฒนธรรมเพื่อให้พนักงานไม่เกิดอาการ culture shock เมื่อเปิด AEC
 
รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา
 
ทั้งนี้ ศร.ดร จีระ หงส์ลดารมณ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ยังกล่าวในช่วงสัมมนา “บทบาท HR ในยุคการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ AEC” ว่า “เมื่อ HR เข้าใจถึงภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิด AEC แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาตัวเอง ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเกิดขึ้น เตรียมพร้อมฉกฉวยโอกาสและหลีกเลี่ยงการคุกคามอย่างไร” โดย ศร.ดร. จีระ ได้แนะนำว่าต้องศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะโอกาสแรกคือเรื่องของการขยายตลาด รวมถึงยังแนะนำให้คนไทยปรับตัวใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ทัศนคติ 2. ความเป็นมืออาชีพ 3. ความเป็นสากล และ 4. เรื่องคุณธรรมจริยธรรม “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แม้ว่าเราจะเป็นชุมชนอาเซียน แต่เราก็ต้องคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและรากเหง้าความเป็นตัวตนของคนไทย” ศร.ดร.จีระ กล่าว
 
ศร.ดร จีระ หงส์ลดารมณ์
 
และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้แบบบูรณาการ สามารถนำเอาไปใช้พัฒนาองค์กรได้จริง บริษัทจึงได้จัดหัวข้อสัมมนา “การจัดทำกลยุทธ์ HR Development เปิดแนวรุกบุก AEC” โดย ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร Director of Learning & Development บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรแบบหลากหลายเชื้อชาติ (Multi-Nation Company) ซึ่ง ดร.ธานินทร์ ได้ให้คำแนะนำกลยุทธ์ด้านการจัดทำแผนพัฒนางานบุคคลว่า “แต่ละองค์กรต้องถามตัวเองวา เราเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้แล้วหรือยัง? และการอบรมในองค์กรนั้นตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่?เราได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นั้นหรือไม่? ซึ่งคำถามเหล่านี้จะเป็นตัวชี้นำให้ HR ทำแผนกลยุทธ์งานด้านบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทก่อนเข้าสู่ยุคการแข่งขันในเวที AEC ” ทั้งนี้ดร.ธานินทร์ยังได้ให้หลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับทำแผนกลยุทธ์งานบุคคลว่า องค์กรจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักสำคัญคือ 1. คิดอย่างเป็นระบบ 2. มอบหมายอำนาจงานอย่างเหมาะสม 3. ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 4. มีการทำงานเป็นทีมโดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน
 
ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร
 
และในการสัมมนาช่วงสุดท้ายในหัวข้อ “อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่งเป็นการสัมมนาที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความร่วมมือที่จะเป็นโอกาสและประโยชน์ให้องค์กรต่างๆแสวงหา “ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความถนัดด้านเทคโนโลยีและเป็นประเทศที่มีฐานการผลิต ดังนั้นองค์กรควรเสาะหาลู่ทางในการเลือกหาวัตถุดิบ แรงงาน ฯลฯ จากที่ใดในอาเซียน และเปลี่ยนจากการผลิตเบ็ดเสร็จในประเทศไปสู่การเลือก “ฐานการผลิต” ที่เหมาะสมที่สุด” กล่าวโดย รศ.ดร.สมชาย
 
รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 
“การเปิด AEC จะทำให้ HR ต้องทำงานหนักขึ้น เพราะต้องรับมือกับการไหลเวียนของแรงงาน รวมถึงต้องหาวิธีบริหารความแตกต่าง ความหลากหลาย เพื่อให้องค์กรได้คนเก่ง อีกทั้งยังต้องรักษาและพัฒนาให้คนเก่งเหล่านั้นพร้อมทำงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เราจึงหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรได้ทราบถึงกลยุทธ์ที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น” นางสาริสากล่าวทิ้งท้าย