CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

บริษัท คอนเฟอเรนซ์ แอนด์ เซมินาร์ โพรเฟสชันนัล จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2546  เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มบุคคลที่มีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันเราต่างยอมรับว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยบุคลากรเป็นพื้นฐานสำคัญ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักธุรกิจต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องการความร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทความสามารถในการทำงาน เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล จึงได้ก่อตั้งบริษัท CSP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการจัดประชุม สัมมนา และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน ภาษี กฎหมาย รวมทั้งการพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการ และองค์กรธุรกิจทั้งหลาย ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 
โครงสร้างขององค์กร
 
การบริหารของบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้วางแผน วางนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดประชุม สัมมนา และอบรมทางด้านวิชาการต่าง ๆ มากมาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอ knowledge sharing ทางวิชาการ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ที่สนใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจในทุกแขนง จึงได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น พร้อมสรุปหลักการ แนวทางปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเจาะลึกประเด็นและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจทั้งในแง่ทางเศรษฐกิจ การวางแผนธุรกิจ การบริหารการจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน ภาษีอากรและภาษีศุลกากร กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนให้องค์กร บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 
 
บริษัทฯ แบ่งโครงสร้างออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  6 ฝ่าย ได้แก่
 
1. ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
2. ฝ่ายการตลาดและวางแผน
3. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ฝ่ายระบบสารสนเทศ
7. ฝ่าย จัดซื้อ และ Admin
 
ในแต่ละฝ่ายงานจะมีการจัดแบ่งโครงสร้างให้เหมาะกับการปฏิบัติงานของฝ่ายนั้น รวมทั้งมีการเชื่อมต่องานกับฝ่ายอื่นเพื่อให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเหมาะสม รวดเร็วและรวมเป็นหนึ่งเดียว
 
Vision
 
การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า (Total customer value) และคุณค่าแก่กิจการในระยะยาว (Long term value) ที่จะสนองภารกิจในการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน  โดยดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมสำหรับบริษัทนอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นบริหารธุรกิจเพื่อสร้างกำไร ตลอดทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
 
Mission
 
Value
 
• Product value มุ่งความสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ หัวข้อการประชุม และการสัมมนาที่ดี ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ โดยยึดหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ตลอดจนคุณภาพการทำงาน และรูปลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์กรเป็นสำคัญ
• Service value ความสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะยืนหยัดอยู่ได้ ต้องมาจากแรงสนับสนุนและความไว้วางใจของลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความจริงใจต่อลูกค้าเป็นหลักสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
• Personnel value เป็นหลักการที่บริษัทพยายามหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานเพื่อการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนวัตกรรมในหน้าที่การทำงานต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งให้ความสำคัญกับบุคลากรในฐานะเจ้าของกระบวนการการปฏิบัติงานที่พยายามสร้างวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างทีมงานและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมแก่บุคคลากรโดยการฝึกอบรมในการทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันและเป็นการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพ
• Image value บริษัทคำนึงถึงภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุข้อดีเด่นทางด้านคุณภาพเยี่ยม 
 
Profitability
 
• Value creation การสร้างคุณค่าของบริการ โดยการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้า หาวิธีการที่ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
• Internal operation บริษัทจัดโครงสร้างและลำดับขั้นทางการจัดการอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบองค์การ ตลอดจนการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกัน อีกทั้งคำนึงถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการตัดสินใจและการประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• Competitive advantage ปัจจุบันการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในสังคมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น การตื่นตัวด้านประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถในการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 
Satisfaction
 
• Customer satisfaction surveys ลูกค้าถือเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของเรา การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหน้าที่หลักของบริษัท และจุดเริ่มต้นของธุรกิจก็คือการศึกษาความต้องการของลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
• Quality must by perceived by customer การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาการบริการให้เป็นที่ยอมรับตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจที่ดีที่สุดต่อลูกค้า
• Customer relationship CSP มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้า และกลุ่มต่าง ๆ เช่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้ร่วมทุน หรือคู่แข่งขัน  เพื่อก่อทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่าในเครือข่ายทางการตลาด โดยเราจะดูแลและใส่ใจการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ทั้งในส่วนการวางแผนธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี ภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายและทรัพยากรบุคคล 
 
 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
 
การปฏิบัติตามกฎหมาย
 
ประกอบธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายด้วยความซื้อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 
ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำกับดูแลและควบคุมที่ดี
 
การปฏิบัติต่อพนักงาน
 
มุ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้พนักงาน เน้นการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในงานที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาทัศนคติที่เหมาะสม
 
การปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้ร่วมทุน หรือคู่แข่งขัน และมุ่งที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า คู่ค้า และคู่สัญญา
 
การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม