CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

HR สัญจร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

ชื่อ
หลักสูตร เจาะลึกหลักปฏิบัติและวิธีการแก้ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลักสูตร 108 ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล
หลักสูตร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างประเทศ
หลักสูตร ภาระภาษีกรณีนำส่งเงินได้ไปต่างประเทศ
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาภาษีระหว่างประเทศในทางปฏิบัติ
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงทางภาษีของสัญญาบริการ
หลักสูตร การวางแผนภาษีสำหรับการส่งเสริมการขาย
หลักสูตร เจาะลึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
หลักสูตร วิธีการกำหนดและพิสูจน์ราคาโอนในทางปฏิบัติ