CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

 
การศึกษา:
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  การอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประสบการณ์ทำงาน:
ประธานสถาบันสยามโนว์เลจ แมนเนจเมนท์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเมทโธรหม์สยาม จำกัด
ที่ปรึกษา บริษัทสเปคแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผู้อำนวยการควบคุมการผลิต  เฟิสท์ทีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
หลักสูตรที่บรรยาย
หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและแผนกลยุทธ์
หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน
หลักสูตรพัฒนาวิทยากร
หลักสูตรการมอบหมายงาน-การสื่อสารในองค์กร
หลักสูตรการพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อประสิทธิภาพของงาน
การบริหารอารมณ์ EQ. การพูด การนำเสนอ  การบริการ  การจัดการฝึกอบรม
ภาวะผู้นำ การบริหารความขัดแย้งในองค์กร การคิดเชิงบวก การคิดเชิงกลยุทธ์  
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
การเจรจาต่อรองเพื่อการขาย การพูดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
การพัฒนางาน ยุทธศาสตร์การประสานงาน การจัดการความรู้
 
 
ประสบการณ์ในการบรรยาย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
การไฟฟ้านครหลวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธนาคาร สแตนดาร์ท ชาร์เตอร์
บริษัทพรมไทปิง อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน
ทบวงมหาวิทยาลัย
สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง
บริษัท โสสุโก้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
บริษัท มาลีน้ำผลไม้
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พรีเมียร์ โพรดักส์
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
สำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
บริษัท MBK(มหาชน)จำกัด
สถาบันคุมอง ประเทศไทย
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริษัท แอล แอนด์ เอส ชิบาคอน
บริษัทแสนสิริ พรอพเพอตี้ พลัช
บริษัท ทิพย์พัฒน์
สำนักงานสาธารณสุขภาคเหนือ
โรงพยาบาลในจังหวัด ราชบุรี นครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สำนักระงับข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม
กรมสรรพากร
กรมศุลกากร
การเคหะแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
และอื่นๆอีกมายมาย ฯลฯ