CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

 
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อดีต
                                                                             
? เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
? เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
? ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลและสาธารณสุข
         
คุณวุฒิ
       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์)สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.
           ประสานมิตร
       3. ประกาศนียบัตรการวางแผนการศึกษาเด็กเล็ก  ประเทศอิสราเอล
 
งานและประสบการณ์
ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
ที่ปรึกษาสมาคมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย
อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข(OD)ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลาการเดินเพื่อหาสาระแห่งชีวิต(Walk rally)
วิทยากรรายการครบเครื่องเรื่องผู้หญิง ทางช่อง 7 สี
วิทยากรรายการวิทยุ สบายสไตล์หมอ FM 98.5
วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางของกระทรวงสาธารณสุข
วิทยากรอบรมหลักสูตร Mini MBA คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรอบรมเรื่องทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันสารเสพติดและเอดส์ในนักเรียนวัยรุ่น
วิทยากรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง(Self-Esteem)
วิทยากรอบรมเรื่องการให้คำปรึกษา
วิทยากรการอบรมเรื่องการทำงานทีมแก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยบริติชซีคิวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด( มหาชน) ประเทศไทย  จำนวน   5  รุ่น
วิทยากรการทำงานทีมแก่ผู้บริหารบริษัทเมเจอร์ ซีนีเฟล็ก  จำกัด   10  รุ่น
วิทยากรเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแก่พนักงานบริษัทยูนิลีเวอร์จำกัด
วิทยากรเรื่องศิลปะการพูดของผู้บริหารแก่หลักสูตรนายทหารอาวุโสกองบัญชาการทหารสูงสุด
วิทยากรศิลปะการพูดของผู้บริหารในหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช
วิทยากรการทำงานทีมและการการบริการสู่ความเป็นเลิศแก่พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพๆและโรงพยาบาลในเครือ
วิทยากรการบริการที่ประทับใจแก่พนักงาน พยาบาลโรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลเปาโล ฯ และโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล ศูนย์อนามัยสังกัดกรุงเทพมหานคร
วิทยากรอบรมศิลปะการเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มและ การเป็นพิธีกรมืออาชีพของสถาบันพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลและสาธารณสุข
วิทยากรการจัดการความรู้แก่กลุ่มการพยาบาลวชิรพยาบาล
วิทยากรการสร้างภาวะผู้นำและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทเอสโซ่ ไทยออยด์
วิทยากรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ?วาจารักษาใจ? ให้แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
วิทยากรการทำงานทีมและการการบริการสู่ความเป็นเลิศแก่พนักงานโรงแรมตะวันนารามาด้า โรงแรมเรดิสัน
วิทยากรการสร้างภาวะผู้นำและทีมงานที่มีประสิทธิภาพแก่พนักงานบริษัท TT&T ,บริษัท LOXLEY บริษัท celestica  และบริษัทในเครืออมตะนคร
วิทยากรการทำงานทีม การพัฒนาองค์กร ภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารระดับต้นกรมศุลกากร
วิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาให้หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข
วิทยากรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร การเจรจาต่อรอง สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กรโรงพยาบาล สาธารณสุข เทศบาล องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
วิทยากรการทำงานทีมเพื่อพัฒนาระบบราชการให้กับอัยการ  สำนักอัยการสูงสูด ทั้ง 9 เขตทั่วประเทศ
วิทยากรการเสริมสร้างบุคลิกภาพแก่ ผู้บริหารระดับกลาง สำนักอัยการสูงสุด
วิทยากรการวิเคราะห์บุลิกภาพเพื่อการบริหารให้แก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
วิทยากรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
วิทยากรการทำงานทีมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์โรคหัวใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแก่บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ
วิทยากรการพัฒนาศักยภาพกระตุ้นจิตสำนึกบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสู่องค์กรใสสะอาด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วิทยากรการพัฒนาศักยภาพการทำงานทีมและคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
วืทยากรผู้บริหารงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
วิทยาการการจัดการความเครียด การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุขให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง เช่น ไอทีวันผู้ผลิตโปรแกรมซอฟต์แวร์
วิทยากรงานได้ผลคนเป็นสุข แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
วิทยากรการทำงานทีม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้กับเอกอัครราชทูตประเทศไทย ประจำประเทศต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ
วิทยากรการสร้างสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ศาลปกครองรุ่นที่ 1
วิทยากรการสร้างทีมงานคุณภาพสร้างสรรค์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช
วิทยากรหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.)
วิทยาการทำงานทีม การสื่อสารเพื่อครองใจคน ผู้นำคุณภาพให้แก่บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย