CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

HR สัญจร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ภายในองค์กร

 

โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility) เพื่อดูแลเอาใจใส่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และตอบแทน สังคมไทย นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจ
 
โดยมุ่งหวังจะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทยอย่างยั่งยืน อาทิเช่น มอบทุนการศึกษา, บริจาคสิ่งของ, ปรับปรุงอาคาร, ปลูกป่า, ปลูกป่าชายเลน, สร้างฝายเก็บกักน้ำ เป็นต้น